• Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về tự phê bình và phê bình trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay

  Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về tự phê bình và phê bình trong thực tiễn công tác xây dựng Đảng hiện nay

  Tự phê bình trong sinh hoạt Đảng là quá trình tự giác của người đảng viên đánh giá nghiêm túc những ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục khuyết điểm trên nguyên tắc cương lĩnh, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết sự vận dụng của V.I.Lênin về tự phê bình và phê...

   5 p iemh 29/03/2021 45 4

 • Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học để làm việc”

  Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học để làm việc”

  Trước yêu cầu của xu thế toàn cầu hóa, cần thiết phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của đất nước. Với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam của Đảng ta hiện nay, một lần nữa đòi hỏi cần nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn tư tưởng “học để làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   5 p iemh 22/07/2019 140 4

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

  Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển giáo dục của đất nước. Người đã có nhiều bài nói, bài viết hết sức sâu sắc và quý báu về công tác này. Người đánh giá cao vai trò của giáo dục và người thầy trong sự nghiệp giáo dục. Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục trong cách mạng xã hội...

   13 p iemh 29/06/2021 61 4

 • Ebook Kể chuyện Bác Hồ: Phần 2 - NXB Văn học

  Ebook Kể chuyện Bác Hồ: Phần 2 - NXB Văn học

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Kể chuyện Bác Hồ" với các câu chuyện kể về Bác Hồ. Cuốn sách góp phần giúp bạn đọc thêm hiểu, thêm yêu và người tài trí, đức độ của Người.

   100 p iemh 27/09/2017 283 4

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và giá trị luận đối với giáo dục nước ta hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và giá trị luận đối với giáo dục nước ta hiện nay

  Giáo dục Việt nam đã gặt hái được những giá trị trân trọng trong mắt bè bạn nhưng vẫn còn nhiều hạt sạn là ảnh hưởng đến sự phát triển. Những hạt sạn đó không phải từ trên trời rơi xuống mà là hậu quả được xác lập phần lớn từ những nhân tố chủ quan. Vì vậy khắc phục, hạn chế những tác hại của nhân tố chủ quan là công việc...

   11 p iemh 29/06/2021 48 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  Nội dung bài viết trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay, Người đã chỉ rõ: Không có quần chúng thì không có lực lượng. Không có Đảng thì không có người lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đường. Vì vậy, phải củng cố mối quan hệ...

   8 p iemh 22/04/2019 258 3

 • Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học hiện nay

  Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học hiện nay

  Giáo dục ý thức chính trị (YTCT) cho sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các trường đại học, nhằm góp phần tạo ra một lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng YTCT của sinh viên cũng như hoạt động...

   6 p iemh 29/06/2021 39 3

 • Học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

  Học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

  Trong bài viết này, tác giả trình bày về cơ bản nội dung phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh, từ đó làm bật lên ý nghĩa thiết thực của nó trong việc xây dựng, đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức hiện nay, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo.

   5 p iemh 22/04/2019 133 3

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam có kết cấu nội dung gồm 9 chương, nội dung tài liệu gồm có: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam, sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính...

   78 p iemh 30/09/2018 294 3

 • Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

   14 p iemh 26/09/2019 151 3

 • Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

  Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

  Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay thể hiện ở phân hóa về thu nhập (giữa các ngành nghề, các vùng miền, các thành phần kinh tế) và phân hóa về trình độ học vấn, nghề nghiệp. Phân tầng trong giai cấp công nhân làm giảm nhịp độ phát triển chung của giai cấp công nhân, làm giảm tính thống nhất và đoàn kết, làm gia tăng sự thờ ơ...

   10 p iemh 25/11/2019 198 3

 • Về nguyên tắc tập trung dân chủ

  Về nguyên tắc tập trung dân chủ

  Bài viết phân tích, làm rõ nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng và Nhà nước ta, chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện nguyên tắc này ở nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất một số biện pháp tăng cường việc thực hiện nguyên tắc trên ở nước ta hiện nay.

   8 p iemh 27/01/2021 68 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics