• Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam.

   23 p iemh 25/02/2022 53 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p iemh 25/02/2022 47 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư; Tích lũy tư bản; Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

   57 p iemh 25/02/2022 52 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 2 Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận của C. Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa; Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p iemh 25/02/2022 57 1

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường.

   15 p iemh 25/02/2022 53 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 6 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa; Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở VN trong bối cảnh...

   23 p iemh 25/02/2022 60 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Cơ cấu xã hội -...

   15 p iemh 25/02/2022 57 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p iemh 25/02/2022 52 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 3 Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Chủ nghĩa xã hội; Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p iemh 25/02/2022 59 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh...

   37 p iemh 25/02/2022 56 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 1 Nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Các giai đoạn phát triển cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học; Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p iemh 25/02/2022 65 0

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 - Trường ĐH Thương mại

  Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 4 Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa cung cấp cho người học các kiến thức: Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p iemh 25/02/2022 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics