• Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 3: Lý luận về pháp luật" tìm hiểu nguồn gốc ra đời của pháp luật; khái niệm và các đặc điểm của pháp luật; vai trò của pháp luật; bản chất của pháp luật; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật.

   24 p iemh 27/01/2021 70 1

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" giúp sinh viên nắm được bản chất và các đặc điểm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên tắc cơ bản để tổ chức và duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chức năng và tổ chức hoạt...

   13 p iemh 27/01/2021 50 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 6: Hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về khái niệm hệ thống pháp luật; phân chia ngành luật và chế định pháp luật trong hệ thống pháp luật; các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

   75 p iemh 27/01/2021 47 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nước

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nước

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 1: Lý luận về Nhà nước" với mục tiêu giúp người học xác định được bản chất, chức năng của Nhà nước; các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử nhân loại; nguồn gốc ra đời của Nhà nước.

   23 p iemh 27/01/2021 47 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" giới thiệu quan niệm về nhà nước pháp quyền, các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

   6 p iemh 27/01/2021 32 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 5: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý" tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật, các hình thức thực hiện pháp luật; dấu hiệu của vi phạm pháp luật, cấu thành của vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật; các loại trách nhiệm pháp lý, truy cứu trách...

   15 p iemh 27/01/2021 55 0

 • Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật

  Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật

  "Bài giảng Lý luận Nhà nước và pháp luật - Bài 4: Hình thức pháp luật" tìm hiểu khái niệm hình thức pháp luật; các hình thức pháp luật, được đặc trưng cơ bản của từng hình thức pháp luật, các hình thức của pháp luật Việt Nam.

   15 p iemh 27/01/2021 46 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p iemh 25/11/2020 61 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế" trình bày về vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng; nội dung của đại đoàn kết dân tộc; hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế... Mời các bạn cùng...

   34 p iemh 25/11/2020 58 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới giới thiệu tới các bạn về những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội...

   48 p iemh 25/11/2020 54 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu - Nguyễn Hải Ngọc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương mở đầu - Nguyễn Hải Ngọc

  "Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh" sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức sau: Đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc học tập môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p iemh 25/11/2020 59 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài 1 của bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Hy vọng bài giảng này sẽ phục vụ hữu ích cho quá trình học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh của các bạn.

   49 p iemh 25/11/2020 63 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics