• Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, sinh viên

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, sinh viên

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại....

   8 p iemh 26/05/2021 50 6

 • Một số vấn đề về tuyển dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay

  Một số vấn đề về tuyển dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết đề cập đến một số vấn đề về tuyển dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay nhằm tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp.

   5 p iemh 26/05/2021 16 0

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với giáo dục đại học Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với giáo dục đại học Việt Nam

  Bài viết trình bày dấu ấn trong việc thành lập đại học Nhân dân Việt Nam; Những bài nói, bài viết, những bức thư Người gửi trực tiếp cho giáo dục đại học Việt Nam; Hồ Chí Minh trực tiếp bàn về phương pháp đào tạo ở bậc đại học.

   5 p iemh 26/05/2021 14 0

 • Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục

  Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục

  Bài viết trình bày phương pháp giáo dục lấy người học làm trung tâm trong suốt quá trình dạy học; Phương pháp giáo dục đại học lấy tự học, tự giáo dục làm cốt; Phương pháp giáo dục nêu gương, kiểu mẫu về mọi mặt; Phương pháp giáo dục gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, học tập đi đôi với lao động sản xuất

   5 p iemh 26/05/2021 25 0

 • Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đại học và vận dụng trong việc đổi mới giáo dục đại học hiện nay

  Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đại học và vận dụng trong việc đổi mới giáo dục đại học hiện nay

  Xây dựng và phát triển giáo dục đại học trong tổng thể nền giáo dục quốc gia là một chủ trương được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm từ những ngày đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Bài viết trình bày một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về giáo dục đại học; Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục...

   9 p iemh 26/05/2021 42 0

 • Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục và đào tạo

  Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục và đào tạo

  Với triết lý “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Bởi vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và với mong muốn “ai cũng được học hành”. Theo Hồ Chí Minh, giáo dục gắn liền với sinh mệnh của đất nước, thịnh suy của dân tộc.

   7 p iemh 26/05/2021 26 0

 • Góp phần tìm hiểu văn hóa quân sự Hồ Chí Minh

  Góp phần tìm hiểu văn hóa quân sự Hồ Chí Minh

  Bài viết khái quát văn hóa quân sự, nội dung văn hóa quân sự Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng, chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số định hướng trong giáo dục và nghiên cứu văn hóa quân sự Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

   6 p iemh 26/05/2021 16 0

 • Quan điểm của Đảng, nhà nước về phát triển văn hoá, xây dựng con người trong giai đoạn mới

  Quan điểm của Đảng, nhà nước về phát triển văn hoá, xây dựng con người trong giai đoạn mới

  Nội dung của bài viết này trình bày quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá và con người trong giai đoạn mới; những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa và con người.

   31 p iemh 26/05/2021 24 0

 • Dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ, để Đảng vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, cần phải xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Trong điều kiện Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng phải tiến hành thường xuyên hơn

   6 p iemh 26/05/2021 19 0

 • Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho thanh niên hiện nay

  Rèn luyện bản lĩnh chính trị cho thanh niên hiện nay

  Bài viết trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động bản lĩnh chính trị, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của thanh niên hiện nay.

   11 p iemh 26/05/2021 30 1

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học "100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin" (1920-2020)

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin" (1920-2020)

  Kỷ yếu thông tin đến các bạn một số bài viết: Cách mạng của triết học Mác và vấn đề giảng dạy triết học Mác - Lênin trong trường đại học hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, giá trị trường tồn và sức sống thời đại, những cốt lõi tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin,...

   691 p iemh 29/03/2021 59 0

 • Tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Đạo đức và pháp luật là hai phương tiện đặc biệt quan trọng để Nhà nước quản lý xã hội. Vì vậy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc xây dựng đạo đức và pháp luật, nhất là trong điều kiện Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền nhà nước. Những quan điểm chỉ dẫn này của Người đến nay vẫn còn nguyên...

   6 p iemh 29/03/2021 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics