Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đổi mới theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung của bài viết này trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trí thức và xây dựng đội ngũ trí thức; xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đổi mới theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.