Vận dụng quan điểm về Cần - Kiệm - Liêm - Chính của Hồ Chí Minh để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Bài viết nghiên cứu về quan điểm Cần - Kiệm - Liêm - Chính của Hồ Chí Minh, từ đó nêu ra hướng vận dụng những tư tưởng này vào hoạt động của nền kinh tế nhằm tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.