Vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 là một sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài báo tập trung làm rõ quá trình Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xây dựng, chuẩn bị về tổ chức cách mạng để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá các tài liệu, văn kiện của Đảng. Kết quả nghiên cứu nhằm làm rõ sự ra đời, phát triển của các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, đáp ứng yêu cầu khách quan của phong trào đấu tranh yêu nước lúc bấy giờ.