Tổng hợp và cấu trúc của một số chất màu azo từ anetol trong tinh dầu hồi

Từ anetol, thành phần chính trong tinh dầu hồi đã tổng hợp được chất chìa khóa 4-metoxi-3-(3-metylfuroxan-4-yl)phenylamin. Phản ứng của 4-metoxi-3-(3-metylfuroxan-4-yl)phenylamin với các phenol và amin thơm đã được thực hiện. Cấu trúc của bốn hợp chất màu azo mới được xác định bằng các phổ IR,1H-NMR, 13C-NMR, HMBC, HSQC and MS.