Tiểu luận cuối khóa: Giải quyết tố cáo về trường hợp vi phạm quản lí thu, chi tài chính của hiệu trưởng trường THCS X - huyện Y - tỉnh Trà Vinh

Giải quyết tố cáo về trường hợp vi phạm quản lí thu, chi tài chính của hiệu trưởng trường THCS X - huyện Y - tỉnh Trà Vinh