Tạp chí Giáo dục số 266 (Kì 2 – 7/2011)

Tạp chí Giáo dục số ra kì này gửi đến bạn đọc một số nội dung như: Trường học thân thiện, học sinh tích cực - từ lí luận vững chắc đến hiệu quả lâu bền; ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học; Đào tạo nguồn nhân lực là mục tiêu chiến lược và khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội đất nước,...và một số nội dung liên quan khác.