Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục và về vai trò của người thầy trong sự nghiệp trồng người

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Nhận thức được tác hại của dốt ngay sau khi đất nước được độc lập, là người đứng đầu của Nhà nước, Người không những quan tâm tới giáo dục mà còn đưa ra những quan điểm có tính triết lý sâu xa là kim chỉ nam soi sáng cho sự nghiệp giáo dục sau này.