Phát huy phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các nhà trường quân đội hiện nay

Thảo luận nhóm là phương pháp đã và đang được sử dụng phổ biến trong dạy học. Việc vận dụng phương pháp này trong giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các học viện, nhà trường trong quân đội (gọi chung là các nhà trường quân đội) sao cho hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là yêu cầu cấp thiết hiện nay.