Nghiên cứu xây dựng mô hình cho hệ thống Web Atlas phục vụ công tác quản lý hành chính

Bài viết Nghiên cứu xây dựng mô hình cho hệ thống Web Atlas phục vụ công tác quản lý hành chính giới thiệu kết quả quá trình nghiên cứu và xây dựng mô hình cho hệ thống Web Atlas phục vụ công tác quản lý hành chính thành phố Hà Nội.