Một số biện pháp quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật tại trường Trung học Phổ thông Tân Phong Quận 7 - thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung tiểu luận trình bày phân tích thực trạng về công tác quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật của trường Trung học Phổ thông Tân Phong, đặc điểm chung của trường, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, một số kế hoạch về công tác quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật tại trường và bài học kinh nghiệm.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.