Giáo trình Tài chính hành chính - Sự nghiệp: Phần 2 (Bộ Tài Chính)

Nội dung phần 1 giáo trình "Tài chính hành chính - Sự nghiệp" của Nhà xuất bản Tài Chính trình bày những nội dung cơ bản trong công tác quản lý tài chính các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp và quản lý tài chính tại các cơ quan hành chính.

ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)