Giáo trình Giáo dục định hướng Phần 2 - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Giáo trình Giáo dục định hướng - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cấu trúc gồm 4 phần. Trinh bày tổng quan về Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (HUI), các quy định chung, thư viện và các dịch vụ cơ bản và những điều cần biết khi học tập tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM (HUI). Giáo trình Giáo dục định hướng Phần 2 này gồm nội dung của phần 3 và phần 4, mời bạn đọc tham khảo.