Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay – thực trạng và giải pháp

Bài viết trình bày vị trí, vai trò của giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học; Thực trạng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay; Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức trong các trường đại học hiện nay.