Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Công

Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diện" cho thấy rõ những chủ trương xây dựng, đào tạo, rèn luyện con người trên cả hai mặt đạo đức và tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con người phát triển cao về trí tuệ, có đạo đức trong sáng, có lý tưởng, quan điểm sống đúng đắn, tích cực, có sức khỏe dồi dào… là nhân tố quyết định sự thành bại của một dân tộc, quốc gia. Trong thực tế, tư tưởng phát triển con người toàn diện của Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ cho chúng ta những chỉ dẫn quý báu, sáng suốt để xây dựng thành công chiến lược con người trong điều kiện mới, nhằm đào tạo cho đất nước những con người mới, có đủ tài năng, đạo đức, sức khỏe, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.