Chiến lược phát triển văn hóa đất nước của Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến văn hóa. Trên cơ sở truyền thống tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc; Tiếp thu, chắt lọc tinh hoa văn hóa phương Đông và phương Tây; Văn hóa Mácxít, Hồ Chí Minh từng bước xây dựng lý luận văn hóa. Bài viết tập trung làm rõ chiến lược phát triển văn hóa của Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng.