Bất đẳng thức biến phân đối với họ các ánh xạ S - đơn điệu trong không gian Banach

Bài viết đưa ra một số kết quả mới về sự tồn tại nghiệm của bất đẳng thức biến phân phi tuyến đối với họ các ánh xạ S - đơn điệu, tương thích với nhau trên không gian Banach phản xạ.