Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 5 Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu xã hội - giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.