Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài giảng môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!