“Tư cách một người kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay

Bài viết trình bày “Tư cách một người kách mệnh” trong tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc; “Tư cách một người kách mệnh” đối với việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay.