• Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Được căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   28 p iemh 04/08/2021 41 3

 • Quyết định Số: 645/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số: 645/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số 645/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   5 p iemh 04/08/2021 41 1

 • Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

   38 p iemh 04/08/2021 49 0

 • Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. Được căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   32 p iemh 04/08/2021 41 0

 • Quyết định 821/2020/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 821/2020/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 821/2020/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   8 p iemh 04/08/2021 29 0

 • Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH ban hành quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Được căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   28 p iemh 04/08/2021 39 0

 • Quyết định số 519/2020/QĐ-­BGDĐT

  Quyết định số 519/2020/QĐ-­BGDĐT

  Quyết định số 519/2020/QĐ-­BGDĐT ban hành về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.

   8 p iemh 04/08/2021 29 0

 • Quyết định 471/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

  Quyết định 471/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

  Quyết định 471/2020/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

   6 p iemh 04/08/2021 14 0

 • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   39 p iemh 04/08/2021 43 0

 • Quyết định số 3161/2019/QĐ-BCT

  Quyết định số 3161/2019/QĐ-BCT

  Quyết định số 3161/2019/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012.

   10 p iemh 04/08/2021 25 0

 • Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p iemh 04/08/2021 39 0

 • Quyết định 4927/2019/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 4927/2019/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 4927/2019/QĐ-BGDĐT ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   135 p iemh 04/08/2021 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics