• Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 4 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nhận thức cảm tính; trí nhớ; nhận thức lý tính; chú ý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 3 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Sự hình thành và phát triển tâm lý trên phương diện chủng loại; Sự hình thành và phát triển tâm lý trên phương diện cá thể người. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 6 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 6 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 6 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Một số phẩm chất của Ý chí; Hành động ý chí; Hành động tự động hóa: Kĩ xảo và thói quen. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 2 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 2 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm hoạt động; Đặc điểm của hoạt động; Cấu trúc hoạt động; Phân loại hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 5 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 5 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 5 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm Tình cảm – Xúc cảm; Những đặc điểm đặc trưng của Tình cảm; Các mức độ thể hiện của tình cảm - Các loại tình cảm; Vai trò và tiếng nói của tình cảm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ, vị trí và ý nghĩa của Tâm lý học; Bản chất của hiện tượng tâm lý người; Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 7 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 7 - ThS. Ngô Khánh Tường

  Bài giảng Tâm lý học đại cương: Chương 7 Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm chung về nhân cách; cấu trúc của nhân cách; sự hình thành và phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 2 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 2 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng "Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 2" bao gồm các nội dung chính về phân tích phương sai bao gồm: Phân tích phương sai một yếu tố; Phân tích phương sai hai yếu tố. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   20 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 1 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 1 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng "Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 1" bao gồm các nội dung chính về: Thống kê và nhu cầu sử dụng trong XLSL; Các dạng biến số thường gặp; Ứng dụng các chuẩn thống kê. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   15 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 3 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 3 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng "Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 3" bao gồm các nội dung chính về mô hình hồi quy bao gồm: Phân tích hồi quy, đường hồi quy, biến phụ thuộc và biến độc lập, hồi quy đa biến. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   36 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - Mã hóa và mã thống kê tối ưu" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm mã hóa, các thông số của mã hóa; Mã thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   10 p iemh 24/04/2023 4 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - Mã tích chập. Thuật toán giải mã Viterbi" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản; Biểu diễn sơ đồ trạng thái và sơ đồ lưới của mã tích chập; Thuật toán giải mã Viterbi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   26 p iemh 24/04/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics