• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 Phần mềm trình diễn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phần mềm trình diễn và phần mềm trình diễn MS PowerPoint; Nhập và chỉnh sửa nội dung bản trình chiếu; Định dạng bản trình chiếu; Một số chức năng khác.

   46 p iemh 21/01/2022 31 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 Phần mềm bảng tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phần mềm bảng tính (PMBT); Phần mềm bảng tính MS Excel; Nhập và hiệu chỉnh nội dung bảng tính; Định dạng và thay đổi cấu trúc BT; Sử dụng hàm trong Excel; Quản trị cơ sở dữ liệu.

   124 p iemh 21/01/2022 31 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 Phương pháp giải các bài toán trong tin học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về vấn đề và bài toán; Các bước giải quyết vấn đề - bài toán trên máy tính; Thuật toán và thuật giải; Biểu diễn thuật toán và thuật giải.

   20 p iemh 27/12/2021 41 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 Khái niệm cơ bản về C biểu thức và các phép toán nhập xuất dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về C; Biểu thức và các phép toán; Nhập xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p iemh 27/12/2021 33 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 Bộ nhớ động kiểu dữ liệu có cấu trúc, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấp phát và giải phóng bộ nhớ động; Kiểu dữ liệu có cấu trúc; Mảng và con trỏ cấu trúc; Truy xuất thành phần cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p iemh 27/12/2021 36 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 Các câu lệnh trên C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lệnh if; Lệnh switch; Lệnh for; Lệnh while; Lệnh do … while; Lệnh goto, break, continue, return. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p iemh 27/12/2021 26 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 Con trỏ và địa chỉ mảng hàm và chương trình chuỗi ký tự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Khai báo; Chỉ số của mảng; Lấy địa chỉ các phần tử mảng; Nhập xuất mảng; Mảng và con trỏ; Mảng và hàm; Hàm và cấu trúc chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p iemh 27/12/2021 32 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 Biểu diễn thông tin trên máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý hoạt động của máy tính; Biểu diễn và xử lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p iemh 27/12/2021 38 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 Đệ quy và tập tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đệ quy; Phân loại các hàm đệ qui; Các thao tác trên Tập Tin; Các hàm Nhập Xuất; Các hàm di chuyển Con Trỏ tập tin; Các hàm quản lý Thư Mục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p iemh 27/12/2021 32 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 Tin học căn bản gồm có 3 chương, trình bày cụ thể như sau: Thông tin và biểu diễn thông tin; Hệ thống máy tính; Các hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   313 p iemh 27/12/2021 37 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 Giải quyết bài toán gồm có 2 chương, cung cấp các nội dung chính như: Giải quyết bài toán; Thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p iemh 27/12/2021 31 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 Lập trình C gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về ngôn ngữ C; Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C; Cấu trúc lập trình trong C; Mảng, con trỏ và xâu ký tự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   365 p iemh 27/12/2021 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics