• Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 Các lệnh điều khiển trong Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc rẽ nhánh: if; if/else; Cấu trúc lựa chọn: switch; Cấu trúc lặp while; Cấu trúc lặp for. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p iemh 28/05/2022 10 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 Lập trình hướng đối tượng Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp và đối tượng; Cách xây dựng lớp với Java; Một số gói chuẩn của Java. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p iemh 28/05/2022 8 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 Luồng và tập tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về luồng (thread); Cách tạo luồng trong Java; Đồng bộ hóa luồng; Các dòng nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p iemh 28/05/2022 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 2: Tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 2: Tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 2: Tầng ứng dụng cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý của ứng dụng mạng; Web và HTTP; FTP; thư điện tử; DNS; ứng dụng P2P; lập trình socket với UDP và TCP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   56 p iemh 28/05/2022 11 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản về mạng máy tính; định nghĩa mạng máy tính; đường truyền vật lý; kiến trúc mạng; phân loại mạng máy tính; kiến trúc phân tầng; mô hình OSI (Open Systems Interconnection); hệ điều hành mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   35 p iemh 28/05/2022 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm internet; phần cạnh của mạng; phần lõi của mạng; trễ, mất mát, thông lượng trong mạng; các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ; các mạng bị tấn công: vấn đề an ninh mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p iemh 28/05/2022 15 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 3: Tầng giao vận

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 3: Tầng giao vận

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 3: Tầng giao vận cung cấp cho học viên những kiến thức về các dịch vụ tầng giao vận; ghép kênh và phân kênh; vận chuyển không kết nối: UDP; các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy; vận chuyển hướng kết nối: TCP; các nguyên lý điều khiển tắc nghẽn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   56 p iemh 28/05/2022 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 4: Tầng mạng

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 4: Tầng mạng

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 4: Tầng mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói; kiến trúc của bộ định tuyến; IP: Internet Protocol; các giải thuật định tuyến; định tuyến trong mạng Internet;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   125 p iemh 28/05/2022 9 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 5: Tầng liên kết

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 5: Tầng liên kết

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 5: Tầng liên kết cung cấp cho học viên những kiến thức về phát hiện và sửa lỗi; các giao thức đa truy nhập; các mạng LAN; chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS); mạng trung tâm dữ liệu; vòng đời của một yêu cầu web;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   96 p iemh 28/05/2022 11 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 5 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam.

   23 p iemh 25/02/2022 22 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p iemh 25/02/2022 21 0

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 3 Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường cung cấp cho người học các kiến thức: Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư; Tích lũy tư bản; Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường.

   57 p iemh 25/02/2022 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics