• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: Ngăn xếp; hàng đợi; bài tập stack và queue. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 Danh sách liên kết, cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại danh sách liên kết; danh sách liên kết đơn; cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn; khởi tạo danh sách liên kết đơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 9

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 9

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 9 Bảng băm cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu về bảng băm; hàm băm; xung đột; bài tập về bảng băm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 Lý thuyết đồ thị, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu đồ thị; biểu diễn đồ thị; thuật toán duyệt đồ thị; bài toán tìm đường ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cấu trúc dữ liệu; tính đóng gói của cấu trúc dữ liệu; lợi ích của cấu trúc dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 Giới thiệu và đánh giá giải thuật, cung cấp cho người học những kiến thức như: một số nhóm giải thuật cơ bản; các vấn đề phân tích giải thuật; cấu trúc ngôn ngữ máy tính; giới thiệu phân tích giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 Giải thuật tìm kiếm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu bài toán tìm kiếm; Tìm kiếm tuyến tính; Tìm kiếm nhị phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 Các giải thuật sắp xếp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về sắp xếp; bài toán sắp xếp; các thuật toán sắp xếp đơn giản; các bước thuật toán; đánh giá thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 Các giải thuật sắp xếp nâng cao, cung cấp cho người học những kiến thức như: quick sort; merge sort; heap sort. Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 10

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 10

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 10 cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về cấu trúc cây; thao tác trên cấu trúc cây; cây các loại cây; cây nhị phân; duyệt cây. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 3 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 3 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 3 Mô hình hóa dữ liệu kiểu tập hợp, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kiểu dữ liệu trong VDM; Các tập hợp được định nghĩa sẵn; Mô hình hóa dữ liệu; Kiểu tập hợp; Mô hình hóa các operation; Đặc tả operation. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p iemh 18/03/2023 2 0

 • Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 5 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 5 - PGS.TS. Vũ Thanh Nguyên

  Bài giảng Đặc tả hình thức: Chương 5 Đặc tả hàm, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tổng quan về hàm; Đặc tả hàm không tường minh; Đặc tả hàm tường minh; Đặc tả đệ quy và sử dụng hàm phụ; Một số cấu trúc điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p iemh 18/03/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics