• Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trường cao đẳng. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p iemh 04/08/2021 64 0

 • Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p iemh 04/08/2021 61 0

 • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   39 p iemh 04/08/2021 75 0

 • Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH ban hành quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Được căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   28 p iemh 04/08/2021 65 0

 • Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Được căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   28 p iemh 04/08/2021 65 3

 • Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. Được căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   32 p iemh 04/08/2021 71 0

 • Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

   38 p iemh 04/08/2021 89 0

 • Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành nhằm quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Căn cứ vào Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   6 p iemh 04/08/2021 25 0

 • Quyết định Số: 645/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số: 645/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số 645/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   5 p iemh 04/08/2021 76 1

 • Quyết định Số: 773/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số: 773/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số 773/QĐ-BGDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   6 p iemh 04/08/2021 68 0

 • Quyết định Số: 5781/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số: 5781/QĐ-BGDĐT

  Quyết định Số 5781/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

   6 p iemh 04/08/2021 74 0

 • Thông tư số: 21/2015/TT-BCA

  Thông tư số: 21/2015/TT-BCA

  Thông tư số: 21/2015/TT-BCA ban hành nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc; căn cứ Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc; căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

   6 p iemh 04/08/2021 68 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics